اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۰۰۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۴۴۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۳۴۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۹۸۹۲۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پلاک 78

گاز گستر 02133940043

تلفن

  • ۳۳۹۴۰۰۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۲۴۴۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۸۳۴۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۰۹۸۹۲۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پلاک 78

خروجی اخبار